Kort historik om föreningen

Om fiberföreningen

 • Det förelåg stor okunskap hos samtliga involverade om hur en utbyggnad går till, varför vi i samarbete Leaderkontoret tog fram en broschyr ”Fiber i Dalsland” som trycktes i 5000 ex. Samtliga foton i broschyren är tagna i Edsleskog.
 • Därefter hölls ett stort antal informationsmöten om den planerade fiberutbyggnaden och avtal skrev med intresserade. I vissa möten deltog representanter för Åmåls kommun och Västra Götalandsregionen.
 • Den 19 december 2013 fick vi av Länsstyrelsen besked om att vi fick 50 procent av den faktiska kostnaden för grävning och kanalisation i f.d. Edsleskogs socken. Högst kan bidraget bli 2 675 000 kronor. Färdigställandedatum senast 30 juni 2015. Vi erhöll inte bidrag för fiberkablar, med blåsning och svetsning dvs ett komplett fungerande nät.
 • Enligt regelverket krävdes att vi skulle göra en offentlig upphandling via portalen Visma, så att entreprenörer inom hela EU kunde lämna anbud. Eftersom vi hade svårigheter att beräkna kommande kostnader för genomförandet valde vi att begära in anbud på en totalentreprenad.
 • Vi gjorde därefter tre på varandra följande upphandlingar av totalentreprenad för utbyggnaden. Vid den andra upphandlingen fick vi bland annat ett anbud från en entreprenör i Portugal som var alldeles för dyrt och juridiskt osäkert. Det var först vid den tredje upphandlingen som Ted Flink AB presenterade ett anbud som vi kunde acceptera. Med den kalkylen kunde vi bygga för 20000 kr per anslutning.
 • I mars 2015 startade vi byggnationen i den södra delen av Edsleskog. Vi kunde inte bygga till den norra delen till Varserud eftersom en vägförening ej ansåg sig kunna skriva markavtal med fiberföreningen, vilket var en nödvändig förutsättning för denna byggnation.
 • Eftersom vi hade bidragsmedel som vi inte kunde utnyttja så tillfrågade vi fiberföreningen i Bodane om de ville ansluta sig till vår förening. Fusion var inte aktuellt eftersom det skulle ta minst ett år. Efter stormöte 2015-05-10 blev de medlemmar i Edsleskogs fiberförening. När den utbyggnaden som hade en tuff tidplan var klar så var vi framme vid Tösse tätort.
 • Vid årsmötet 2015 beslöts att Edsleskogs fiberförening om möjligt skulle bli en stor förening som hade ekonomiska möjligheter att hävda landsbygdens krav på bra uppkoppling via internet.
 • Tösse tätort är en för stor ort för att få statliga bidrag för fiberutbyggnad. Enligt staten är det tänkt att ”marknaden” ska bygga på större orter. Eftersom det inte fanns någon aktör som ville bygga i Tösse så bildade Edsleskogs fiberförening en arbetsgrupp med representanter från Tösse som fick i uppdrag att rekrytera intresserade. När kalkylen förutsattes gå ihop så startade vi byggnationen i Tösse tätort.
 • Därefter gjordes en ny ansökan 2015-09-01 till Länsstyrelsen om projektstöd inom Jordbruksverkets Landsbygdsprogram 2014-2020 för fortsatt fiberutbyggnad. Det nya programmet hade helt nya regler än det tidigare programmet. Bland annat hade de infört ett poängsystem som gynnade stora föreningar med många åretruntboende. Eftersom de små föreningarna som fanns vid vårt arbetes början gick in i den stora föreningen fick det inga negativa konsekvenser för vår del .2016-05-30 beviljades vi ett stöd på 40 procent eller högst 9 249 402 kronor. Området som vi sökt bidrag för var Tössebäcken, Tydje och Ånimskog och då ingick alla kostnader för ett komplett nät. De intresserade där hade gått med i vår förening och deras föreningar blev förklarade vilande.
 • Enligt kraven från Jordbruksverket gjordes en ny upphandling via Visma av Totalentreprenör och Kommunikationsoperatör. Upphandlingarna resulterade i att av våra tidigare samarbetspartner Ted Flink AB och Zitius fick uppdraget.
 • Via Trafikverket har vi ansökt om tryckningar under deras vägar och järnvägar. Det har krävts mycket kartor, dokumentation och bilder som tagits fram av entreprenören Ted Flink AB
 • Via Åmåls kommun, har vi ansökt om grävtillstånd och att få lägga sjökablar i sjökanten vid Edslan, Bräcketjärn och Ånimmen. Via Länsstyrelsen har vi ansökt om att få lägga sjökablar i Edslan, Bräcketjärn och Ånimmen, redovisa vilka fornlämningar och naturskyddsområden som finns där kanalisationen går fram.
 • Vi har också byggt ett förvaltningsnät åt Åmåls kommun/Stadsnät i Åmål AB från Edsleskog i norr via Tösse till Ånimskog i söder som de hyr av föreningen.
 • En fråga som varit aktuell är namnbyte för Edsleskogs fibernät ek förening till Landsbygdsnätet Edsleskog- Ånimskog ek förening. Vi hade två föreningsstämmor där vi beslöt om namnbyte. Bolagsverket avslog vår namnbytesbegäran med motiveringen att det inte stod i protokollet att beslutet var enhälligt. Vi heter alltså fortfarande Edsleskogs fibernät ek förening vilket står på alla bidragsansökningar.
 • Föreningen äger tre stycken Nodhus/teknikbodar en i Edsleskog, en i Tösse och en i Ånimskog. Huvudnod är Tösse där vår Kommunikationsoperatör Zitius har anslutning till internet för vår del.
 • Vad gäller ekonomin vid utbygganden Edsleskog-Bodane fick vi beviljat ett lån av Dalslands Sparbank för att betala entreprenören successivt efter fortsatt utbyggnad. För att få ut beviljade bidrag från Länsstyrelsen krävdes att vi först betalade fakturorna och sedan sände in betalningsbevis. Detta för att Länsstyrelsen/Jordbruksverket sex månader senare skulle kunna betala ut bidraget till oss. Vid den senaste utbyggnaden har vi fått ett förskott på en Mkr av Länsstyrelsen som ska betalas tillbaka i samband med slutredovisningen av hela projektet. Ekonomin ser nu bra ut och vi räknar med att till årsmötet lördagen den 15 juni kl 15, 2019 vid Bräcke loge i Ånimskog att ha en positiv ekonomisk rapport.
 • Slutligen. Det är tack vare många boende och markägare i vårt område samt våran duktiga entreprenör med personal som gjort att vi nu gått i mål enligt plan.

Skriven av: Kjell Fogelberg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.