Senaste årsmöte

Verksamhetsberättelse 2021

Edsleskogs Fibernät Ekonomisk förening
Verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

Styrelsen

Styrelsen har bestått av

● Tillförordnad ordförande Jan Widing
● Kassör Ingrid Brandt
● Sekreterare Margareta Ottosson
● Avtal-, Arkiv- och Hemsideansvarig Willy Sangwill
● Ledamot Johnny Andersson
● Ledamot Ralf Jonasson
● Ledamot Käth Larsson
● Ledamot Ingrid Brandt

● Suppleant Per Holmqvist
● Suppleant Sven Albinsson

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden under året.

Övriga förtroendeposter

Revisorer
● Revisor Göran Magnusson
● Revisor Östen Brandt
● Revisorssuppleant Magnus Fabbe Nilsson
Valberedning
● Sven Norén, sammankallande
● Ingvar Bäckström
● Peter Larsson

 

Viktiga händelser under året

Samförläggning med Vattenfall AB
Under året har vi samförlagt med Vattenfall AB vid Tösse kyrka samt i Tösse (vid Groggs väg)

Nya fiber anlutningar
Arbetet har pågått hela året med ansluta till vårat område. Största arbetena
har pågått i Tösseområdet. 19 st nya abonnenter är klara. 9 st abonnenter är under byggnation.

Ett tillstånd som har beviljats av länsstyrelsen
2021-10-18.Tillstånd att förlägga fiberledning i naturreservatet
Bräcke ängar och lövskogar.

2021-10-21 Styrelsemöte
Jan Viding blir tillförordnad ordförande på grund av att vår dåvarande ordförande Kjell Fogelberg har avlidit,
efter en lång tids sjukdom. 

Framtid

Är att så många kan få fiber och en rimlig kostnad under byggnation. Vid drift kunna hålla så låga priser som möjligt och få bästa service för abonnenterna .Vi fortsätter att bygga ut nätet. Vi vill tacka alla medlemmar och alla andra som har ställt upp. Utan er hade vi inte haft fiber i vårat område.

Verksamheten i siffror

Under året ..
● Hade föreningen 543 betalande medlemmar, 673 skrivna avtal
● Gruppavtal med Telia 431 anslutningar.
● Kassan slutet av året 3 904 301 kr.

Verksamhetsplan 2022-2023

Edsleskogs Fiber ek för beslutat av årsmötet 2022-06-19

V E R K S A M H E T S P L A N 2022-2023

INFOMATION /KOMMUNIKATION

• Informera genom hemsidan och via mail/SMS
• Upprätta en SMS-kedja för information om nätfel
• Fortsätta samarbetet med övriga fiberföreningar i Västra Götaland
,Åmåls kommun, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Leader
Framtidsbygder, Coompanion och Hela Sverige ska leva Fyrbodal

AVTAL

Fortsätta avtalet med Ted Flink AB, Ludvig å Co och Dalslands Sparbank
BIDRAG Projektbidraget från Länsstyrelsen/Jordbruksverket är förlängt till 2022-11-30 . (Journalnummer2015-875)

Dokument att lämna til! Länsstyrelsen:
• Lista på avtal med berörda markägare
• Lista på medlemmar
• Utdrag från Ledningskollen-möjlighet till samförläggning
• Besiktningsprotokoll
• Samtliga tillstånd och samråd
• Karta över området med lägesinmätning
• Utarbeta förvaltningsplan

 PROJEKT utbyggnad av fibernätet 2022.

  •  Bygga klart i Tösse/Tössebäcken, Ånimskog och Edsleskog
  • Målet är att hela nätet ska vara klart hösten 2022
  •  Besikta utbyggnaden

Utbyggnad 2023 och senare-beslutas av styrelsen från fall till fall.
Förutsättning: att det går att bygga till självkostnad.

Protokoll Årsmöte Edsleskogs Fiberföreningen 19 juni 2022, Lilla Bräcke Loge.

§1. Mötet öppnas.
Ordförande Jan Viding  öppnar mötet.
§2. Val av ordf. samt sekr. för stämman.
Till ordf. valdes Jan Viding  . Till sekr. valdes Willy Sangwill .
§3. Godkännande av röstlängden.
Röstlängden godkänndes. Närvarolista skickades runt, 27 deltagare.
§4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.
Till justerare valdes Käth Larsson och Johnny Andersson.

§5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Stämman finner att den är utlyst i behörig ordning.

§6. Fastställande av dagordningen.
Stämman godkänner dagordningen.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.
Willy Sangwill läser upp verksamhetsberättelsen. Ingrid Brandt läser upp årsredovisningen. Östen Brandt läser revisionsberättelsen.

§8. Beslut om fastställande om balansräkning och resultaträkning.
Stämman beslutade att överföra årets förlust till kommande räkenskaper och det läggs till handlingarna.

§9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades

§10. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2021.
Willy Sangwill läser verksamhetsplanen. Kassören Ingrid Brandt drar budgeten.

§11. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Beslutades att det skulle utgå arvoden, enligt förslaget om arvodesregler för Föreningar, till styrelseledamöter o revisorer.

§12. Beslut om medlemsavg o andra avgifter.
Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr. Servisavgiften fastställdes till 60 kr/mån.

§13. Val av ordförande för föreningen.
Till ordförande valdes Jan Viding t o m 18 nov.2022. Resterande tid övertar Willy Sangwill ordförandeskapet (till nästkommande årsstämma)

 

§14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Till styrelseledamöter på 2 år valdes Ingrid Brandt, Per Holmqvist och Johan Karlsson. Till styrelseledamöter på 1år valdes Johnny Andersson. Till suppleanter på 1 år valdes Sven Albinson, Zarah Axgrim och Tommy Ahl .

§15. Val av revisorer.
Till revisor på 2 år valdes Östen Brandt och till revisorssuppleant valdes Magnus Nilsson på 1 år.  

§16. Val av valberedning.
Till Valberedning valdes Sven Norén (sammankallande), Peter Larsson och Ingvar Bäckström. Styrelsen fick i uppdrag att hitta nya ersättare till Sven Norén och Ingvar Bäckström.

§17. Övriga frågor.
Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast veckor före stämman Styrelsen avser att göra en stadgeändring av paragraf 19 i föreningens stadgar för anpassning till Lag ( 218,672 ) Kallelse ska ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast två veckor före extra föreningsstämma.

§18. Mötet avslutas.
Ordförande avslutar mötet.

Ordförande
____________________________________________________
Jan Viding

Sekreterare
______________________________________________
Willy Sangwill

Justerare
________________________________________________
Käth Larsson
____________________________________________________
Johnny Andersson