Senaste årsmöte

Verksamhetsberättelse 2022

Edsleskogs Fibernät Ekonomisk förening
Verksamhetsåret 2022-01-01 – 2022-12-31

Styrelsen

Styrelsen har bestått av

● Jan Widing, ordförande t.o.m. 2022-11-18
● Willy Sangwill, ordförande fr.o.m. 2022-11-19
● Kassör Ingrid Brandt
● Johan Karlsson, sekreterare
● Per Holmquist, ledamot
● Käth Larsson, ledamot
● Johnny Andersson, ledamot
● Ralf Jonasson, ledamot

● Sven Albinsson, suppleant
● Zarah Axgrim, suppleant
● Tommy Ahl, suppleant

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden under året.

Övriga förtroendeposter

Revisorer
● Revisor Göran Magnusson
● Revisor Östen Brandt
● Revisorssuppleant Magnus Fabbe Nilsson
Valberedning
● Sven Norén, sammankallande
● Ingvar Bäckström
● Peter Larsson

Viktiga händelser under året

2022-06-19
Föreningsstämma: Genomfördes med 27 deltagare.

2022-08-18
Ekonomi: Problem med att kunder skriver fel i meddelande på fakturan. Diskussion i styrelsen kring Dalslands Sparbank, Fortnox och OCR-nivåer. Styrelsen kollar möjlighet till E-faktura.
Slutredovisning: Diskussion i styrelsen kring att få in fakturor från entreprenörer, antal fastboende, EU-skylt som skall fotograferas och finnas uppsatt i 5 år. Lämnas till Länsstyrelsen:

• Lista på avtal med berörda markägare
• Lista på medlemmar
• Utdrag från Ledningskollen-möjlighet till samförläggning
• Besiktningsprotokoll
• Samtliga tillstånd och samråd
• Karta över området med lägesinmätning
• Utarbeta förvaltningsplan

2022-09-29
Förvaltningsplan:
Genomgång av förvaltningsplan, förvaltningsorganisationen diskuterades i styrelsen. Systemägare beslutades vara: Jan Widing, systemansvarig: Ralf Jonasson, driftsansvarig: Per Holmquist och Willy Sangwill medlemsansvarig.
Nodhus:
Styrelsen undersöker fläktmöjligheter i nodhuset Tösse för förbättrad kyla (problem med värme). Behov av extra enfasuttag i nodhuset Tösse (kontakt med Ted Flink och meddela alla tid för avbrott). Beslutades att genomföra denna förbättring. Beslutades även att beställa batterier till batteribackupen.

2022-11-10
Nodhus: Enfasuttag med säkring 16A har monterats i Tösse, undersökt fläktmöjligheter och fortsätter med detta.
Ekonomi: Modernisering av betalningssystemen. Genomgång i styrelsen av E-faktura och slopande av autogiro, enligt Dalslands Sparbank behövs våra kunders personnummer för att trygg koppling till E-faktura skall kunna ske. Sedan anmälan till Fortnox och så får det ske en kommunikation mellan systemen. Brev skrivs till medlemmarna om avslut av autogiro och information om E-faktura.

2022-11-21
Planerat driftsavbrott: Föregicks av information på hemsidan och Facebook samt mailutskick.

Verksamheten i siffror

Under året hade föreningen:
• 543 betalande medlemmar och 720 stycken abonnenter .
• 431 gruppavtal med Telia .
• Kassan var i slutet av året cirka 3,9 miljoner kronor.

Verksamhetsplan 2023-2024

Edsleskogs Fiber ek för beslutat av årsmötet 2023-06-18

V E R K S A M H E T S P L A N 2023-2024

INFORM ATION/KOMMUNIKATION
• Informera genom hemsidan och via mail.
• Fortsätta samarbetet med övriga fiberföreningar i Västra Götaland
,Åmåls kommun, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Leader
Framtidsbygder, Coompanion och Hela Sverige ska leva Fyrbodal
AVTAL
Avtalet med Ted Flink AB kommer att avslutas 2023-08-10(företaget kommer att avveckla fiberbyggnad) . Ny entreprenör är under upphandling.
Ludvig å Co och Dalslands Sparbank
Utöka försäkringen med Länsförsäkringar
BIDRAG Projektbidraget från Länsstyrelsen/Jordbruksverket är förlängt till
30-06- 2024. (Journalnummer2015-875)Slutredovisning planerad till
hösten 2023

Dokument att lämna till Länsstyrelsen:
• Lista på avtal med berörda markägare
• Lista på medlemmar
• Utdrag från Ledningskollen-möjlighet till samförläggning
• Besiktningsprotokoll
• Samtliga tillstånd och samråd
• Karta över området med lägesinmätning
• Utarbeta förvaltningsplan

PROJEKT utbyggnad av fibernätet 2023
o Bygga klart i Tösse/Tössebäcken, /Ånimskog och Edsleskog
o Målet är att hela nätet ska vara klart hösten 2023
o Besikta utbyggnaden
Utbyggnad 2024 och senare-beslutas av styrelsen från fall till fall.
Förutsättning: att det går att bygga till självkostnad.
Övrigt:

Protokoll föreningsstämma Edsleskogs fibernät ekonomisk förening 18 juni 2023 i Lilla Bräcke loge, Ånimskog.

§1. Mötet öppnas.
Ordförande Willy Sangwill förklarade mötet öppnat.
§2. Val av ordf. samt sekr. för stämman.
Till ordförande valdes Willy Sangwill och till sekreterare Johan Karlsson.
§3. Godkännande av röstlängden.
Mötet godkände röstlängden i form av en närvarolista, med 33 deltagare.
§4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.
Till justerare valdes Johnny Andersson och Per Holmquist.

§5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Mötet fann att den var utlyst i behörig ordning.

§6. Fastställande av dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.
Johan Karlsson läste verksamhetsberättelsen, Ingrid Brandt årsredovisningen och Östen Brandt revisionsberättelsen som mötet godkände.

§8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt dispositionav årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Mötet fastställde räkenskaperna.

§9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Mötet gav styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

§10. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2021.
Willy Sangwill föredrog verksamhetsplanen och Ingrid Brandt budgeten som mötet godkände.

§11. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Mötet godkände arvodena.

§12. Beslut om medlemsavg o andra avgifter.
Inga förändringar och mötet godkände nuvarande avgiftsnivåer.

§13. Val av ordförande för föreningen.
Valberedningen föreslog Willy Sangwill till ordförande på 1 år och mötet godkände.

§14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Till styrelseledamöter valde mötet Johnny Andersson på omval 1 år samt Jan Widing och Ralf Jonasson på omval 2 år. Till styrelsesuppleant valde mötet Olle Larsson på nyval 1 år. Kvarstående styrelseledamöter på 1 år är Ingrid Brandt, Per Holmquist och Johan Karlsson.

§15. Val av revisorer.
Till revisor valde mötet Erik Nordström på nyval 2 år. Till revisorssuppleant valdes Magnus Nilsson på omval 1 år. Kvarstående revisor på 1 år är Östen Brandt.

§16. Val av valberedning.
Mötet valde Ingvar Bäckström (sammankallande) och Peter Larsson.

§17. Övriga frågor.
Mötet hade inga frågor.

§18. Mötet avslutas.
Willy tackade stämman för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare
____________________________________________________
Johan Karlsson

Ordförande
______________________________________________
Willy Sangwill

Justerare
________________________________________________
Johnny Andersson

Justerare
____________________________________________________
Per Holmquist

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.