Senaste årsmöte

Verksamhetsberättelse 2019

Edsleskogs Fibernät Ekonomisk förening
Verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31

Styrelsen har bestått av

Ordförande Kjell Fogelberg
Kassör Jan Viding
Sekreterare Margareta Ottosson
Avtal-, Arkiv- medlemsregisteroch Hemsideansvarig Ralf Jonasson
Ledamot Willy Sangwill
Ledamot Käth Larsson
Ledamot Johnny Andersson
Ledamot Eva Härdig
Suppleant Per Holmqvist
Suppleant Lars-Rune Hägg
Suppleant Sara Alfredsson

Revisor Göran Magnusson
Revisor Östen Brandt
Revisorsuppleant Magnus Nilsson

Valberedning

Magnus Andersson, sammankallande
Sven Norén
Peter Larsson
Ingrid Brandt

Sammanträden
Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden under
året. Samt en flitig mailkonversation och ett stort antal
telefonsamtal.
Delar av styrelsen hade ett protokollfört möte med Kommunen 24
januari.
Årsmötet för 2019 hölls söndagen 16 juni på lilla Bräcke Loge.

Medlems- och fastighetsregister

Under året har ett medlems-och fastighetsregister utarbetats som nu
är i drift. Av säkerhetsskäl är det bara några i styrelsen som har
tillgång till och kan ändra och komplettera registret. Registret ligger
på en del av hemsidan.
Samförläggning med VA-enheten i Tössebäcken
Vi har erbjudits att samförlägga fiberslang med VA-enheten i
Tössebäcken där en entreprenör installerar ett nytt VA-system till 38
fastigheter. Då kostnaden för samförläggningen blev för hög har vi
tackat nej till erbjudandet.

Lantmäteriet om Ledningsrätt
Under året har ett stort arbete lagts ned om var alla ledningar går
som vi har markavtal med. Ett problem har varit att Ted Flinks
kartsystem och Lantmäteriets kartsystem inte kan kommunicera med
varandra. Det kan tex enligt Lantmäteriet vara så at vi går över
någons mark. När vi undersöker det närmare så går vi utanför den
berörda marken, vilket också stämmer med Ted Flinks kartor.
Vi har erhållit en stor mängd kartor från Lantmäteriet om var
ledningsrätten går.
Den 23 oktober 2019 hade vi Stormöte om Ledningsrätten i
Ånimskogs Bygdegård. Ansvarig för mötet var Lantmäteriet. Det kom
75 personer som hade många frågor om vad som gäller vid en
ledningsrätt.
Verksamheten i siffror vid årets slut 2019
Föreningen har c:a 634 st anslutningar
Föreningen äger Nodhus i Edsleskog i Tösse och i Ånimskog.
Föreningen äger ca 24 mil kanalisation samt ca 270 st kopplingsskåp
Föreningen har ansvarsförsäkring och anläggningsförsäkring hos
Länsförsäkringar
Föreningen har avtal med LRF-konsult/Ludvig om ekonomitjänster.
Föreningen har gruppavtal med Telia för internet, TV och Ip-telefoni
med 411st anslutningar. Avtal KO82773

 

Verksamhetsplan 2020-2021

Edsleskogs Fiber ek för beslutat av årsmötet 2020-06-07

V E R K S A M H E T S P L A N -2020-2021
MEDLEMMAR

 •  Öka antalet medlemmar genom personliga kontakter och besök
  i ”stugorna”
 •  Målet är 700 st fiberanslutningar
 •  Förutsätter att fiberbidrag kan sökas från 2021
  INFORMATION/KOMMUNIKATION
  – Informera genom hemsidan och via mail/SMS
  – Upprätta en SMS-kedja för information om nätfel
  – Fortsätta samarbetet med övriga fiberföreningar i Västra Götaland ,Åmåls kommun, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Leader Framtidsbygder, Coompanion och Hela Sverige ska leva Fyrbodal
  AVTAL
  Fortsätta avtalet med Ted Flink AB, LRF-konsult/Ludvig & Co och Dalslands Sparbank
  Utöka försäkringen med Länsförsäkringar
  BIDRAG     Projektbidraget från Länsstyrelsen/Jordbruksverket är förlängt till

31 dec 2020. Slutredovisning planerad till september
Dokument att lämna till Länsstyrelsen:
– Lista på avtal med berörda markägare
– Lista på medlemmar
– Utdrag från Ledningskollen-möjlighet till samförläggning
– Besiktningsprotokoll
– Samtliga tillstånd och samråd
– Karta över området med lägesinmätning
– Utarbeta förvaltningsplan

PROJEKT utbyggnad av fibernätet
 Undersöka om vi kan lägga fiberledning i Tössebäcken efter att VA-enhetens entreprenör är klar. Litet intresse just nu
 Målet är att hela nätet ska vara klart senast 2020-09-01
FRAMTIDEN
Undersöka möjligheten att ordna billig Solcellsel till nodhuset i Ånimskog.
Undersöka intresset för Närarbetsplatser/kontorshotell/ servicepunkter i :Edsleskog, Tösse och Ånimskog

Protokoll Årsmöte Edsleskogs Fiberföreningen 7 juni 2020. Telefonmöte.

§1. Mötet öppnas.
Ordförande Kjell Fogelberg öppnar mötet.
§2. Val av ordf. samt sekr. för stämman.
Till ordf. valdes Kjell Fogelberg. Till sekr. valdes Margareta Ottosson.
§3. Godkännande av röstlängden.
Upprop av deltagare. Kjell Fogelberg, Margareta Ottosson, Jan Viding, Willy Sangwill, Käth Larsson, Johnny Andersson, Lars-Rune Hägg, Ingrid Brandt, Sven Norén, Eva Härdig, Ingvar Bäckström, Per Holmqvist, Magnus Andersson, Östen Brandt, Ann Emanuelsson och Maj Emanuelsson.
§4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.
Till justerare valdes Johnny Andersson och Willy Sangwill.
§5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Stämman finner att den är utlyst i behörig ordning.
§6. Fastställande av dagordningen.
Stämman godkänner dagordningen.
§7. Styrelsens årsredovisning.
Jan läser upp årsredovisningen och föreningen har god ekonomi men att det blev ett litet minusresultat i år.

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Ordf. läser upp vilka som har ingått i styrelsen. Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden samt en flitig mejlkonversation o telefonsamtal. Årsmötet för 2019 hölls 16 juni på lilla Bräcke Loge.
§9. Revisionsberättelse.
Östen läser upp revisorernas revisionsberättelse. Ordförande tackar och årsmötet godkänner den.
§10. Beslut av fastställande av balans och resultaträkning.
Föreningen hade vid årsskiftet 3 238 039 kr i kassan o gjort en liten förlust under året på 37 351 kr som överförs till ny räkning.
§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
§12. Frågan om arvoden.
Det ska utgå arvoden enligt förslaget om arvodesregler för Föreningar.
§13. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr och anmälningsavgift till 100 kr. Serviceavgiften höjs från 50 kr till 60 kr 1 september.
§14. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2020.
Verksamhetsplanen och budgeten godkännes.

§15. Val av ordförande för föreningen.
Till ordförande valdes Kjell Fogelberg.
§16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
På 2 år valdes Willy Sangwill, Johnny Andersson och Ingrid Brandt. På 1 år valdes Käth Larsson. Till suppleanter på 1 år valdes Sara Alfredsson och Per Holmqvist.
§15. Val av revisorer.
Till revisor på 2 år valdes Östen Brandt och till revisorssuppleant valdes Magnus Nilsson på 1 år. 

§16. Val av valberedning.
Till Valberedning valdes Sven Norén (sammankallande), Peter Larsson och Ingvar Bäckström.

§17. Uppgradera Avtalet.
Vi kommer att uppgradera avtalet på 5 år. Det kommer att kosta 10 kr mer på månad, 349 kr. Det blir en hastighet på 250 / 250 Mbit. Vi kommer att byta ut alla TV-boxar o Routrar mot nya. Viktigt att de Norska kanaler som vi har i dag, är med. Kjell skickar ut mejl o frågar. Tidigare har vi successivt förlängt avtalet. Årsmötet säger Ja till nytt avtal.
§18. Övriga frågor.
Det fanns inga övriga frågor.
§19. Mötet avslutas.
Ordförande avslutar mötet.

Ordförande
____________________________________________________
Kjell Fogelberg

Sekreterare
______________________________________________
Margareta Ottosson

Justerare
________________________________________________
Johnny Andersson
____________________________________________________
Willy Sangwill