Senaste årsmöte

Verksamhetsberättelse 2020

Edsleskogs Fibernät Ekonomisk förening
Verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

Styrelsen

Styrelsen har bestått av

● Ordförande Kjell Fogelberg
● Kassör Jan Widing
● Sekreterare Margareta Ottosson
● Avtal-, Arkiv- och Hemsideansvarig Willy Sangwill
● Ledamot Johnny Andersson
● Ledamot Ralf Jonasson
● Ledamot Käth Larsson
● Ledamot Ingrid Brandt

● Suppleant Per Holmqvist
● Suppleant Sara Alfredsson

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden under året.

Övriga förtroendeposter

Revisorer
● Revisor Göran Magnusson
● Revisor Östen Brandt
● Revisorssuppleant Magnus Fabbe Nilsson
Valberedning
● Sven Norén, sammankallande
● Ingvar Bäckström
● Peter Larsson

Viktiga händelser under året

2020-01-15 Brev utskickat i Tösse samhälle
Till Fastighetsägare i Tösse samhälle som saknar fiberanslutning i dagsläget.
Innehållande text i brevet: Eftersom postlådorna i Tösse är dåligt utmärkta så får även du som redan har fiber detta brev. Kan ju vara bra att du känner till vårt erbjudande och även tala om fördelen med fiber till dina grannar. Bakgrund Anledning till att du får detta brev beror på att Edsleskogs fibernät har möjlighet att få bidrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland under 2020 för att bygga i Tösse samhälle. Om ca 10 st fastigheter går med så räknar vi med en anslutningskostnad på 20000kronor/fastighet.

 

2020-01-15 Brev utskickat i Edsleskog-Bodane.
Till Fastighetsägare i Edsleskog-Bodarne som saknar fiberanslutning i dagsläget.
Innehållande text i brevet: Bakgrund Anledning till att du får detta brev beror på att Edsleskogs fibernät har möjlighet att söka bidrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland under 2020 för att bygga i Edsleskog-Bodarne.
Minst ca 10 st fastigheter behöver gå med för att vi ska bygga. Vi räknar med en anslutningskostnad på 25000kronor/fastighet.

2020-05-05
Hemsida uppdaterad. eafiber.se

2020-07-10 Vi förlänger avtalet med Länsstyrelsen tom nov 2022 för att vi ska kunna koppla in fler fastigheter. Vi har bland annat ett område i Tössebäcken i Åmåls kommun där fastigheterna får nytt VAsystem.
När det är klart kommer vi att erbjuda fiber till boende.

2020-09-01
Nytt gruppavtal med Telia avseende tjänster för Edsleskogs fibernät, nya villkor från 2020-09-01 tom 2025- 09-01 Internet ökar från 100/100 Mbits till 250/250 Mbits Priset ökar med 10 kronor/månad

2020-11-03
Lantmäteriet har bekräftat att vår ledningsrätt vunnit laga kraft den 3 november. Ingen har överklagat beslutet.
Vi kommer nu att kontakta fastighetsägare till vilka ersättning ska betalas för att få uppgifter om till vilket konto vi ska betala. Totalt ska vi betala 53145 kronor.

Framtid

Är att så många kan få fiber och en rimlig kostnad under byggnation. Vid drift kunna hålla så låga priser som möjligt och få bästa service för abonnenterna .Vi fortsätter att bygga ut nätet. Vi vill tacka alla medlemmar och alla andra som har ställt upp. Utan er hade vi inte haft fiber i vårat område.

Verksamheten i siffror

Under året ..
● Hade föreningen 514 betalande medlemmar, 673 skrivna avtal
● Gruppavtal med Telia 420 anslutningar.
● Kassan slutet av året 2562700 kr.

Verksamhetsplan 2020-2021

Edsleskogs Fiber ek för beslutat av årsmötet 2021-08-29

V E R K S A M H E T S P L A N -2021-2022

INFORM ATION/KOMMUNIKATION

• Informera genom hemsidan och via mail/SMS
• Upprätta en SMS-kedja för information om nätfel
• Fortsätta samarbetet med övriga fiberföreningar i Västra Götaland
,Åmåls kommun, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Leader
Framtidsbygder, Coompanion och Hela Sverige ska leva Fyrbodal

AVTAL

Fortsätta avtalet med Ted Flink AB, Ludvig å Co och Dalslands SparbankUtöka försäkringen med Länsförsäkringar-Undersöka möjligheten att ta över Telias nodhus i EdsleskogBIDRAG Projektbidraget från Länsstyrelsen/Jordbruksverket är förlängt till30-11- 2022. (Journalnummer2015-875)Slutredovisning planerad till december 2021.

Dokument att lämna til! Länsstyrelsen:
• Lista på avtal med berörda markägare
• Lista på medlemmar
• Utdrag från Ledningskollen-möjlighet till samförläggning
• Besiktningsprotokoll
• Samtliga tillstånd och samråd
• Karta över området med lägesinmätning
• Utarbeta förvaltningsplan

 PROJEKT utbyggnad av fibernätet 2021.

  •  Bygga klart i Tösse/Tössebäcken, Ånimskog och Edsleskog
  • Målet är att hela nätet ska vara klart 1 december 2021
  •  Besikta utbyggnaden

Utbyggnad 2022 och senare-beslutas av styrelsen från fall till fall.
Förutsättning: att det går att bygga till självkostnad-
Övrigt
Undersöka intresset för Närarbetsplatser/kontorshotell/
servicepunkter i .Edsleskog, Tösse och Ånimskog (2st)

Protokoll Årsmöte Edsleskogs Fiberföreningen 29 augusti 2021, Lilla Bräcke Loge.

§1. Mötet öppnas.
Ordförande Kjell Fogelberg öppnar mötet.
§2. Val av ordf. samt sekr. för stämman.
Till ordf. valdes Kjell Fogelberg. Till sekr. valdes Margareta Ottosson.
§3. Godkännande av röstlängden.
Röstlängden godkänndes. Närvarolista skickades runt, 26 deltagare.
§4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.
Till justerare valdes Jan Viding och Willy Sangwill.

§5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Stämman finner att den är utlyst i behörig ordning.

§6. Fastställande av dagordningen.
Stämman godkänner dagordningen.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.
Willy läser upp verksamhetsberättelsen. Jan läser upp årsredovisningen. Östen läser revisionsberättelsen. Det blev en fråga på vad “övriga fodringar” var för något. Jan svarar att det var abonemangstjänster som inte betalats i tid och därför bokförs som en fodran.

§8. Beslut om fastställande om balansräkning och resultaträkning.
Stämman beslutade att överföra årets förlust till kommande räkenskaper och det läggs till handlingarna.

§9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades

§10. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2021.
Ordf. läser verksamhetsplanen. Ordf. drar budgeten. Ordf. tar lite information om Byanätsforum.

§11. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Beslutades att det skulle utgå arvoden, enligt förslaget om arvodesregler för Föreningar, till styrelseledamöter o revisorer.

§12. Beslut om medlemsavg o andra avgifter.
Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr. Servisavgiften fastställdes till 60 kr/mån.

§13. Val av ordförande för föreningen.
Till ordförande valdes Kjell Fogelberg på 1 år

§14. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2020.
Verksamhetsplanen och budgeten godkännes.

§14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
På 2 år valdes Käth Larsson, Margareta Ottosson, Ralf Jonasson och Jan Viding. Till suppleanter på 1 år valdes Sven Albinsson och Per Holmqvist.

§15. Val av revisorer.
Till revisor på 2 år valdes Göran Magnusson och till revisorsuppleant valdes Magnus Nilsson på 1 år.

§15. Val av revisorer.
Till revisor på 2 år valdes Östen Brandt och till revisorssuppleant valdes Magnus Nilsson på 1 år. 

§16. Val av valberedning.
Till Valberedning valdes Sven Norén (sammankallande), Peter Larsson och Ingvar Bäckström. Styrelsen fick i uppdrag att hitta en tjej till valberedningen. I första hand fråga Marita Olsson.

§17. Övriga frågor.
Per frågade om vad som ska göras med all utrustning som ingen har hämtat ut. Ordf. säger att den får ligga.
Ralf vill tacka o berömma Ordf. för hans fantastiska upphandling med Telia och Trippel-avtal.

§18. Mötet avslutas.
Ordförande avslutar mötet.

Ordförande
____________________________________________________
Kjell Fogelberg

Sekreterare
______________________________________________
Margareta Ottosson

Justerare
________________________________________________
Jan Viding
____________________________________________________
Willy Sangwill